Inloop-spreekuur scriptie & afstudeeronderzoek / Open Office thesis & graduation research

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten biedt dit voorjaar iedere twee weken een inloop-spreekuur aan. Studenten kunnen het lectoraat AOK gebruiken voor extra inhoudelijke input voor hun scriptie, lecture-performance, en/of afstudeeronderzoek. Kom langs!

Onder de noemer ‘de kwaliteit van de worsteling’ kunnen zowel bachelor als master studenten tijdens dit inloop-spreekuur (onafhankelijk van de opleidingen) input vragen aan een van de diverse docent-onderzoekers die verbonden zijn aan het lectoraat AOK. Het kan gaan om onderzoeksvragen, reflectie, literatuur tips, praktische suggesties over onderzoeksmethodes, gebruikmaken van ons (kennis-) netwerk of gewoon even sparren…

Wij organiseren het inloop-spreekuur tussen 13:30 en 14:30 op de volgende data: 20 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 14 mei en 28 mei 2020.

Locatie: Lectoraatsruimte 0.14, Herdenkingsplein 12 (aan het loket in de hal). Vragen over het inloop-spreekuur of andere activiteiten van het lectoraat? Mail dan naar: ghislaine.boere[at]zuyd.nl.

Wat is het lectoraat
Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) is een centrum voor onderzoek, ingebed in alle kunstopleidingen van Zuyd. Onderzoek van het lectoraat richt zich op twee actuele kernthema’s: artistiek onderzoek en engagement in de kunsten. Hoe wordt kunst relevant? En wat betekent het als we zeggen dat kunstenaars kennis maken? Het lectoraat onderzoekt deze vragen vanuit een antropologische en praktischfilosofische grondhouding. Door te kijken met en naar concrete kunstpraktijken, stimuleert het lectoraat werk dat de rijkdom laat zien die verborgen ligt tussen oppositionele clichés over kunst, samenleving, politiek, wetenschap en onderzoek.

EN

OPEN OFFICE thesis & graduation research

This spring, the research centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere (AOK) offers a open office hour every two weeks. Students can use the research centre AOK for additional input for their thesis, lecture-performance, and / or graduation research. Walk in!

Under the heading “the quality of the struggle”, both bachelor- and master students can get input of one of the various teacher-researchers associated with the AOK research centre (independently of your study programs). You are welcome for input on your research questions, reflection, literature tips, practical suggestions about research methods, or to use our (knowledge) network to your own benefit, or just to meet someone to spar with…

We organize the open office hours between 13:30 and 14:30 on the following dates: February 20, March 12, March 26, April 9, April 23, May 14, and May 28, 2020.

Location: Lectorate room 0.14, Herdenkingsplein 12 (at the counter in the hall). Questions about the open office hour or other activities of the research center? Mail to: ghislaine.boere[at]zuyd.nl.

About the research centre
The research centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere (AOK) is a research center, embedded in all Zuyd’s art academies. The research is focussed on two themes: artistic research and engagement in the arts. How does art become relevant? And what does it mean to claim that artists create knowledge? The research group examines these questions from an anthropological point of view and with a practical-philosophical attitude. By looking at and using with concrete art practices, the research group stimulates work that shows the wealth hidden between oppositional clichés about art, society, politics, science and research.


  • Share post